Автор Тема: Болничен от първия ден на трудовия договор  (Прочетена 1785 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
По аргумент от разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от КТ от този момент започва изпълнението на задълженията по трудовия договор - т.е. започва упражняване на трудова дейност, и следователно възниква осигуряване по см. на чл. 10 от КСО, респ. качеството на осигурено за всички осигурени социални рискове лице по см. на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО с право на осигурителни плащания при настъпване на осигурителното събитие, в т.ч. на парични обезщетения за временна неработоспособност. В изречение второ на § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО е установена законова фикция, по силата на която лицето се счита за осигурено и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1-3 от КСО - т.е. за времето, което се зачита за осигурителен стаж, без да са правени осигурителни вноски, в т.ч. времето, през което работникът е бил в платен/неплатен отпуск за временна неработоспособност. Следователно законът приравнява откъм осигурително правни последици осигурителния стаж по чл. 9, ал. 1, т. 1 (времето, през което е налице реално полагане на труд по трудово правоотношение и са внесени съответните осигурителни вноски) с осигурителния стаж, зачетен в хипотезите на чл. 9, ал. 2, т. 1-3. С определянето на тези случаи към понятието "осигурено лице" по см. на § 1, ал. 1, т. 3, изр. второ от ДР на КСО като изключение от правилото на чл. 10 от КСО законодателят изрично включва в кръга на осигурените лица и тези, ползващи се от осигурителната закрила при временна неработоспособност.


Още едно съдебно решение, по което битува обратното схващане - че за да има право на обезщетение за временнна нетрудоспособност, лицето трябва да има поне 1 отработен ден в новото предприятие. Бях оставена да ме убедят, че е така, но с удоволствие се връщам на първоначалното си становище.

Но е явно, че без обжалване няма как да стане. А и резултатът от обжалването не винаги е сигурен