Автор Тема: Посредничество за хотелско настаняване в чужбина  (Прочетена 2408 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Понеже в темите от раздел Нормативни актове не се разисква, а мернах нещо в най-новата директива на на ЕС, която Ели току-що качи http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:BG:PDF, което отговаря на едно старо наше питане с Кимба, не мога да не му обърна внимание:

Цитат
(25) Следва да се уточни, че услугите, предоставени от посредник, който действа от името и за сметка на друго лице и който посредничи при услуги по настаняване в сферата на хотелиерството, не попадат в обхвата на специалното правило за предоставяне на услуги, свързани с недвижимо имущество.

Тогава мястото на изпълнение не е където е хотелът. А е по най-най-общите правила - каквито и да са те:)))))


Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
И по-надолу си имаме чл. 31, уточняващ:

Цитат
Член 31
Услугите, предоставяни от посредници, които действат от името или за сметка на друго лице и които имат за цел да посредничат при услуги по настаняване в хотелиерския сектор или в сектори с подобни функции, попадат в обхвата на:
а) член 44 от Директива 2006/112/ЕО, ако са извършени в полза на данъчнозадължено лице, действащо като такова, или на данъчно незадължено юридическо лице, считано за данъчнозадължено лице;
б) член 46 от посочената директива, ако са извършени в полза на данъчно незадължено лице.


Не че ми е ясно в момента къде се озоваха тези услуги, но определено не е там, където си мислехме че са.


Пак пропуснах, че имаме раздел - този път пропуснах цял Туризъм, което е непростим грях.
Ели, моля те премести темата там

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
РЕГЛАМЕНТ

Член 31
Услугите, предоставяни от посредници, които действат от името или за сметка на друго лице и които имат за цел да посредничат при услуги по настаняване в хотелиерския сектор или в сектори с подобни функции, попадат в обхвата на:
а) член 44 от Директива 2006/112/ЕО, ако са извършени в полза на данъчнозадължено лице, действащо като такова, или на данъчно незадължено юридическо лице, считано за данъчнозадължено лице;
б) член 46 от посочената директива, ако са извършени в полза на данъчно незадължено лице.


ДИРЕКТИВА

Д о с т а в к а н а у с л у г и о т п о с р е д н и ц и
Член 44
Мястото на доставка на услуги от посредник, действащ от името и
за сметка на друго лице, различни от тези, посочени в членове 50 и
54 и в член 56, параграф 1, е мястото, където се доставя базисната
сделка в съответствие с настоящата директива.

Въпреки това, когато клиентът на услугите, доставени от
посредник, е идентифициран за целите на ДДС в държава-членка,
различна от тази на територията, на която се изпълнява тази сделка,
мястото на доставката на услуги от посредника се счита, че се
намира на територията на държавата-членка, която е издала на
клиента идентификационния номер по ДДС, под който му е
оказана услугата.

Под р а з д е л 2
Д о с т а в к а н а у с л у г и , с в ъ р з а н и с н е д в и ж и м и
в ещи
Член 45
За място на доставка на услуги, свързани с недвижима вещ, вклю-
чително услугите на агенти и експерти за недвижими имоти и
услуги за подготовка и координация на строителни работи, като
например услуги на архитекти и фирми, предоставящи обектов
надзор се счита мястото, където се намира недвижимата вещ.

Д о с т а в к а н а т р а н с п о р т н и у с л у г и
Член 46
За място на доставка на транспортни услуги, различни от
вътреобщностния транспорт на стоки, се счита мястото, където се
извършва превозът по отношение на реализирания пробег.


Барми, и без това имаме ДНЗЛ при ТО, та регламента не променя  особено това, което е било
Единствено при  клиенти  ДЗЛ следва ВИЕС-че
подавате ли такава ? 

и ... забравила съм какъв е бил въпросът преди